* Ưu đãi đến ngày 1/7/2020. Chỉ dành cho 25 khách đầu tiên.